Podmienky používania fóra

Fórum vzniklo a je prevádzkované pre všetkých železničných modelárov a pre všetky mierky. Pre používanie fóra je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • neurážať, neponižovať ani neosočovať iných modelárov, na fóre sa správame slušne k sebe aj ostatným
  • fórum nie je určené pre “rátačov nitov”, preto nie všetky modely sú podľa skutočnosti. Pre “rátačov nitov” je určené iné nemenované fórum, toto fórum je aj pre menej náročných a menej zdatných modelárov
  • fórum slúži na prezentovanie svojej modelárskej práce, pre rady, návrhy, názory a podobne ohľadom modelovania

Pre pridávanie tém alebo príspevkov do fóra musíte byť zaregistrovaný a prihlásený. Registrácia a prihlásenie je nevyhnutné, tým, že sa zaregistrujete, automaticky súhlasíte so spracovaním osobných údajov a s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú nižšie

Registrácia na fóre

Pre registráciu na fóre ma kontaktujte na marekdsk@gmail.com alebo na marek.vlaky@gmail.com

Automatické registrácie boli dočasne zablokované kvôli ochrane údajov – zvýšené množstvo spamových registrácií

Ochrana osobných údajov - GDPR

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä na:
1. informácie a oznámenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov a to v stručnej, zrozumiteľnej, transparentnej a ľahko dostupnej forme. Informácie musia byť jasne a jednoducho poskytnuté písomne alebo inými elektronickými prostriedkami
2. prístup k Vašim osobným údajom
3. opravu Vašich osobných údajov
4. vymazanie Vašich osobných údajov
5. obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
6. právo na oznámenie zmeny alebo opravy Vašich osobných údajov
7. právo na prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami
8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu
9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tj Úradu na ochranu osobných údajom Slovenskej republiky, web: www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Administrátor stránky marek-vlaky.eu (spoločnosť Netbis s.r.o.) má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia práva o vymazanie Vašich osobných údajov odstúpiť od poskytovania služieb a ukončiť všetky právne základy vrátane zmluvných vzťahov s dotknutou osobou. Tieto práva si môžete uplatniť mailom na adrese marekdsk@gmail.com alebo písomne poštou na adrese Netbis s.r.o., Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť, ak údaje neposkytne, objednávka nebude spracovaná, zmluva nebude uzavretá. Poskytovanie telefónneho čísla, e-mailu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou,ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, e-mail nie ste povinný poskytnúť, ak telefónne číslo, e-mail neposkytnete, nebudeme komunikovať telefonicky a e-mailom
Naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb v zabezpečenej databáze. Netbis s.r.o. podnikol všetky možné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávneným zneužitím a pred zásahom tretej osoby. Týmto Vás chceme upozorniť, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie alebo prístup tretej osoby zo strany užívateľa, kedy tretia osoba získa prístup k profilu jednotlivých užívateľov služieb alebo k ich účtom.
Marek Duda, konateľ spoločnosti Netbis s.r.o., administrátor stránky marek-vlaky.eu

Dotácie

Vaše príspevky budú použité na chod a vylepšovanie funkcií stránky a fóra. Za všetky príspevky ďakujem

Partnery webu

Sociálne médiá